PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Intelsat 12 - 45,0° Ost


 1. 11535 V 6111 ...
 2. 11605 V 4500 ...
 3. 11522 V 5632 ...
 4. 11467 V 13240 ...
 5. 11599 V 4399 ...
 6. 11513 V 3195 ...
 7. 11454 V 6666 ...
 8. 11522 V 6111 ...
 9. 11472 V 6900 ...
 10. 11463 V 6000 ...
 11. 11550 V 28000 ...
 12. 11512 V 3100
 13. 11521 V 13333 ...
 14. 11453 V 6620 ...
 15. 11515 V 5632 ...
 16. 11453 V 4166 ...
 17. 11459 V 4166 ...
 18. 11465 V 4166 ...
 19. 11680 V 2600 ...
 20. 11589 V 28798 fec 3/4 8PSK ...