PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Intelsat 907 - 27,5° West


 1. 11517 V 5632 ...
 2. 11526 V 5632 ...
 3. 11541 V 3720...
 4. 11550 V 7440 ...
 5. 11160 V 6111...
 6. 11151 V 5632...
 7. 11164 V 15000 fec 3/4 8PSK...
 8. 11182 V 15000 fec 3/4 8PSK...
 9. 11177 V 6111...
 10. 11151 V 6600...
 11. 11160 V 6600...
 12. 11548 V 3110 ...
 13. 11640 V 3110 ...
 14. 11543 V 3110...